Spotkanie z przedstawicielem policji

W dniu 18.09.2019 w naszej szkole gościła asp. Monika Wacławek, Asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Jak co roku we wrześniu w czasie spotkań z dziećmi z przedszkola oraz z uczniami szkoły podstawowej, omówione zostały zasady bezpieczeństwa na drodze. Przypomniano i omówiono między innymi:

- korzystanie z przejść dla pieszych i zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę

- jazdę w zapiętych pasach, fotelikach samochodowych

- znaczenie korzystania z odblasków oraz obowiązek ich noszenia w terenie niezabudowanym

- sprawdzanie/ dbanie o stan techniczny rowerów

- korzystanie z kasków w przypadku jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach etc

Informacja o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2019 roku.

Poniżej zamieszczamy oficjalną informację na temat tegorocznej akcji szczepienia lisów i prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 18.09.-27.09.2019 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.

Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie. Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615

Szkolny Dzień Profilaktyki i bezpieczne wakacje

Szkolny Dzień Profilaktyki obchodzony był w tym roku szkolnym w dniu 12 czerwca. W ramach obchodów dnia, zorganizowano spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu oraz Komisariatu Policji w Woźnikach. W prelekcjach wzięły udział zarówno dzieci z przedszkola, jak i uczniowie szkoły. Każde ze spotkań było dostosowane do wieku jego uczestników i pozwoliło przypomnieć zasady bezpieczeństwa w czasie wakacji. Zaproszeni goście byli pod wrażeniem wiedzy dzieci i uczniów z zakresu bezpieczeństwa. W czasie spotkań przedstawiono przygotowane przez uczniów prace plastyczne w ramach szkolnego konkursu „bezpieczne wakacje”, wręczono dyplomy i nagrody dla zwycięzców konkursu. Po spotkaniach zaś, uczniowie mogli zapoznać się z opracowaną gazetką tematyczną, dotyczącą podsumowania rocznej pracy profilaktycznej.

17.05.2019 notatka bezpieczeństwo wytyczne MEN

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej nr DWKI-WPB.5012.2019.ARB z dnia 11 maja 2019 roku, informuje się uczniów i rodziców uczniów naszej szkoły, że obowiązują w niej regulaminy i procedury, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole. Każdy z dokumentów jest przedstawiany Radzie Pedagogicznej do zapoznania się i zatwierdzenia z obowiązkiem stosowania w pracy w szkole zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora placówki . Informujemy także, że w naszej szkole od wielu lat funkcjonuje „skrzynka zaufania”, z której można korzystać, a wnioski które się w niej znajdują są na bieżąco rozpatrywane.

Poniżej zamieszczamy spis dokumentów obowiązujących w szkole, a wiążących się z bezpieczeństwem uczniów.

- Regulamin bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu

- Regulamin dyżurów nauczycieli

- Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego

-Procedura na wypadek prób samobójczych bądź innych zachowań autodestrukcyjnych ucznia

- Procedura zwalniania uczniów na ich prośbę powodu złego samopoczucia

-Procedura nadzoru nad uczniami podczas wyjazdów na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne

- Szkolna procedura postępowania w przypadku informacji lub podejrzenia, że nauczyciel dopuszcza się przemocy wobec ucznia

- Regulamin dowozu i odwozu uczniów

- Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem

- Regulamin wyjść i spacerów poza teren przedszkola w trakcie trwania zajęć w przedszkolu

- Regulamin szkolnej skrzynki zaufania

- Regulamin szatni szkoły

- Regulamin przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie szkoły

- Regulamin korzystania z terenu szkoły

- Regulamin określający warunki realizacji projektów edukacyjnych

- Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

- Regulamin dyskotek szkolnych

- Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

- Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

-Procedura postępowania podczas wypadków w szkole

- Ewakuacja uczniów w czasie przerwy międzylekcyjnej

- Procedura postępowania z powierzchnią skażoną krwią

- Procedura udzielania pomocy uczniom/ofiarom przemocy domowej „Niebieska Karta”

- Procedura reagowania w wypadku ujawnienia aktu cyberprzemocy

- Procedura postępowania nauczyciela, gdy dziecko jest sprawcą przemocy w szkole

- Procedura postępowania w przypadku bójki uczniów

- Procedura postępowania w przypadku omdlenia ucznia podczas zajęć

- Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia ucznia, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

- Procedura postępowania, gdy nauczyciel/inny pracownik szkoły zauważy, że uczeń pali papierosy

- Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji

- Procedura postępowania podczas wycieczek i wyjść klasowych

- Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją

- Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo