Fonoholizm i siecioholizm

Fundacja Dbam o Mój Z@sięg i Uniwersytet Gdański, przeprowadzili badania, z których wynika, że 20% osób młodych używa technologii w sposób ryzykowny, zaś 2-3 % szkolnej młodzieży jest skrajnie przywiązanych do smart fonów i innych urządzeń cyfrowych. Ci ostatni, to właśnie fonoholicy, siecioholicy, uzależnieni od gier wideo, portali społecznościowych.

Czym objawia się fono i siecioholizm:

- przejawianie skrajnych emocji w sytuacjach, kiedy nie można korzystać z mediów cyfrowych – niepewność, lęk, obniżony nastrój, agresja słowna

-niemożnością wyobrażanie sobie funkcjonowania bez smartfona

- ciągłym oczekiwaniem na sms’a, telefon

- stałe posiadanie przy sobie smartfona i korzystanie z niego w sytuacjach ryzykownych (przechodzenie przez jezdnię)

- ukrywanie przed otoczeniem ciągłego używania mediów

- wchodzenie w konflikty z osobami z otoczenia, które chcą ograniczyć używanie mediów cyfrowych

- odczuwanie przymusu korzystania z mediów cyfrowych.

Czy uzależnienie od telefonu czy sieci ma wpływ na funkcjonowanie w szkole i życiu codziennym?

Ma ogromny wpływ. Jaki?

- przemęczenie, niewyspanie – niektóre osoby przyznają, że spędzają przed zaśnięciem do 5 godzin przed komputerem czy smart fonem

-zaniedbywanie obowiązków - 15,8% badanych przyznaje, że zaniedbuje swoje obowiązki przez sieć, a 26,9% że przez korzystanie z sieci, mniej czasu poświęca na naukę.

- brak koncentracji, bądź jej zaniżony poziom – 23,7% uczniów przyznaje, że nie potrafi skoncentrować się na jednej czynności , gdyż jest rozproszony z powodu korzystania z urządzeń cyfrowych

- cyberprzemoc – 7,2% badanych uczniów spotyka się z jej przejawami często, a 65,1% sporadycznie. Badania wskazują na istnienie wyraźnej korelacji pomiędzy stosowaniem cyberprzemocy, a byciem jej ofiarą. Przynajmniej raz w życiu 58,5% uczniów stało się ofiarą robienia zdjęć bez pozwolenia.

- wycofanie się z kontaktów z rówieśnikami – samotność, tendencje do izolacji, ograniczanie relacji z rówieśnikami w realnym świecie na rzecz spędzania czasu w świecie wirtualnym.

A na koniec najważniejsza informacja:

60% uczniów korzysta ze smart fonów, tabletów, komputerów, kiedy się nudzi. Stąd wniosek: miej pasję, hobby, zainteresowanie, a unikniesz problemów w sieci.

Bezpieczne ferie

W dniu 01.02.2019 roku odbyły się spotkania z przedstawicielami Policji (Komenda Policji w Lublińcu), na temat bezpieczeństwa w czasie ferii.

Omówiono kwestie:

- bezpieczeństwa w ruchu drogowym (karta rowerowa)

- bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych

- korzystania z odblasków

- zakazu zabaw/ jazdy na łyżwach na zamarzniętych zbiornikach wodnych

Zwrócono także uwagę na fakt, że okres ferii, jest czasem kiedy uczniowie spędzają zwiększoną ilość czasu przed komputerami. Przypomniano zatem zasady bezpiecznego korzystania z sieci i unikania zagrożeń w niej czyhających.

„Uwierz w siebie – budowanie poczucia własnej wartości”

W dniu 13.12.2018 zrealizowano zajęcia dla uczniów, przeprowadzone przez pracownika Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu. Temat zajęć: „Uwierz w siebie – budowanie poczucia własnej wartości”.

Zajęcia miały formę warsztatów i były dla młodzieży szansą na poszerzenie swojej wiedzy w ważnym temacie poczucia swojej wartości.

Spektakl profilaktyczny i warsztaty profilaktyczne

W dniu 20.12.2018 odbyły się warsztaty z pracownikiem Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu na temat „Rozwijania umiejętności asertywnych w kontekście profilaktyki uzależnień”

Dla klas młodszych oraz przedszkola zorganizowano spektakl profilaktyczny, realizowany przez krakowski Teatr „Kurtyna”. Tytuł spektaklu: „Jestem przyjacielem ludzi”.

Zarówno spektakl, jak i warsztaty cieszyły się zainteresowaniem naszym uczniów. Mamy nadzieję, że zgodnie z założeniem skłoniły także do refleksji na temat własnych postaw i zachowań.