Dzieciństwo bez przemocy

Poniżej zamieszczam informacje Rzecznika Praw Dziecka dotyczące działań w zakresie inicjatywy „Non-violent childhoods”.

W lutym 2016 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przystąpił do Projektu Rady Państw Morza Bałtyckiego - „Dzieciństwo bez przemocy”. Odejście od stosowania kar cielesnych w Regionie Morza Bałtyckiego” (Non-violent childhoods, moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region). Swoim przedstawicielem w projekcie ustanowił prof. Ewę Jarosz, społeczną doradczynię RPD. Celem projektu była praca na rzecz eliminacji kar cielesnych wobec dzieci poprzez wieloagencyjne działania oparte na współpracy międzyresortowej i międzyrządowej Państw Regionu Morza Bałtyckiego.

Większość państw Regionu Morza Bałtyckiego wprowadziła zakaz stosowania kar cielesnych, ale jedynie część z nich podjęła systematyczne i zrównoważone działania, aby promować ich wyeliminowanie. Region Morza Bałtyckiego staje się strefą wolną od przemocy – 10 z 11 państw nadbałtyckich wprowadziło prawny zakaz stosowania kar cielesnych w stosunku do dzieci. Szwecja była pierwszym i wprowadziła zakaz w 1979 r ., Finlandia w 1983 r., Norwegia w 1987, Dania w 1997 r., Łotwa w 1998 r., Niemcy w 2000 r., Islandia w 2003 r., Polska w 2010 r., Estonia w 2014 r., Litwa w 2017 r.

W ramach projektu został opracowany zestaw materiałów pomocniczych dla m.in. rodziców, dzieci, praktyków, rzeczników i decydentów. Powstało 6 przewodników o charakterze podręczników prezentujących dobre praktyki i możliwości w zakresie działań na rzecz eliminacji kar cielesnych w poszczególnych obszarach. Przewodniki te to: 

  • A Step-by-Step Guide – przewodnik opisujący wdrażanie przepisów Konwencji o prawach dziecka w celu eliminacji kar cielesnych; zakaz stosowania kar cielesnych jest podstawową zasadą ograniczania jego stosowania, ale sam nie wystarczy, by uwolnić dzieci od przemocy; prohibicja musi być skutecznie wdrażana, w tym poprzez ogólnospołeczne działania zmierzające do zmiany norm społecznych i postaw wobec przemocy w wychowaniu dzieci;
  • Ensuring non-violent childhoods – przewodnik w implementacji zakazu kar cielesnych w sytuacjach domowych stanowi narzędzie nie tylko dla rodziców, opiekunów ale również dla podmiotów udzielającym wsparcia rodzinom i dzieciom;
  • Building supportive societies for non-violent childhoods – przewodnik dotyczący tworzenia społeczeństwa wspierającego w budowaniu dzieciństwa wolnego od przemocy; w poradniku przeanalizowano różne rodzaje kampanii i działań, które można wykorzystać do generowania bardziej świadomych i wspierających społeczeństw, co ostatecznie pomaga w odejściu od kar cielesnych; raport ze wskazówkami zawiera przegląd zaleceń dla podmiotów, które chcą podnieść świadomość i tworzyć kampanię na temat kar cielesnych, aby zmienić postawy i praktykę rodziców/opiekunów by wspierać ich postawy nieprzemocowe;
  • Service providers as champions for non-violent childhoods – przewodnik dla pomiotów udzielających pomocy dzieciom i rodzinom w tworzeniu świata wolnego od przemocy; w poradniku przedstawiono doświadczenia i wnioski płynące działań m.in. w zakresie opieki społecznej, ochrony dzieci i opieki nad dzieckiem, opieki zdrowotnej, edukacji i egzekwowania prawa; zawiera metody, narzędzia i modele usług, które okazały się skuteczne w zapobieganiu i reagowaniu na kary cielesne;
  • Parenting for non-violent childhoods – przewodnik dotyczący programów pozytywnego rodzicielstwa; w przewodniku podjęto dyskusję na temat ewolucji rodzicielstwa w zmieniającym się świecie; przedstawiono krótki przegląd programów; raport zawiera wytyczne i zalecenia dla państw w wyborze programów pozytywnego rodzicielstwa w oparciu o doświadczenia krajów regionu Morza Bałtyckiego.
  • Tracking Progress towards non-violent childhoods – przewodnik dotyczący badania zmian zachowań w obszarze kar cielesnych i ich eliminacji; poradnik w dużej mierze oparty jest na doświadczeniach szwedzkich, ale czerpie również z międzynarodowych badań nad epidemiologią dziecięcych przypadków maltretowania;

Wszystkie materiały można pobrać pod adresem: http://www.childrenatrisk.eu/nonviolence/ Obecnie są one dostępne w języku angielskim.