Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna w szkole

W naszej szkole, podobnie jak co roku, każdy uczeń posiadający opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych , jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w postaci:

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (język polski, język angielski, matematyka)

- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

- zajęć rewalidacyjnych

- terapii logopedycznej

I innych, które podyktowane są potrzebami uczniów, wynikającymi z posiadanych dokumentów wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Każdy uczeń wymagający pomocy, zgłoszony przez rodziców lub nauczycieli, ma dostosowane formy pomocy do swoich potrzeb.

O przysługujących uczniowi formach pomocy i okresie ich udzielania, informowani są rodzice, którzy wyrażają lub nie, zgodę na ustalone formy pomocy.

Koordynatorami udzielania pomocy są wychowawcy uczniów.

Każdy rodzic ucznia, jak i uczeń ma prawo do porad i konsultacji z nauczycielami.

Przypominając o powyższym, życzymy uczniom owocnej pracy w czasie zajęć dodatkowych, z których korzystają.