Regulamin przebywania Rodziców i innych osób trzecich na terenie szkoły

 

Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo uczniów Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie wprowadza zasady przebywania na terenie szkoły.

 

1. Zasady określone w niniejszym Regulaminie dotyczą wejścia i przebywania na terenie szkoły, w godz. 8.00-22.00

2. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren, jest osobą trzecią.

3. Rodzice i inne osoby trzecie nie mogą wchodzić na teren szkoły bez ważnego powodu.

4. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.

5. Jeżeli rodzic chce spotkać się z nauczycielem lub wychowawcą przychodzi do szkoły w czasie uzgodnionym z nauczycielem.

6. Od godz.: 7.45 dzieci mają prawo zbierać się przed salą lekcyjną pod nadzorem nauczycieli pełniących dyżury.

7. Rodzice po przyprowadzeniu dziecka niezwłocznie opuszczają teren szkoły.

8. Okres adaptacyjny dla uczniów kl. 1 SP trwa dwa tygodnie, w tym czasie rodzice mogą przebywać w szkole do godziny 8.00.

9. Wejścia i wyjścia ze szkoły kontrolować będzie w tym czasie pracownik wyznaczony przez dyrektora, a osoby wchodzące do szkoły proszone będą o podanie celu wizyty. Dozorujący pracownik w uzasadnionych przypadkach wpuszcza na teren budynku.

10. Pracownik szkoły pełni stały dyżur na parterze szkoły podstawowej w godz.: 7.00-15.30

11. Zabrania się rodzicom zaglądania do sal lekcyjnych w czasie trwania zajęć oraz wchodzenia do sal lekcyjnych, kiedy nie odbywają się w nich lekcje, proszenia o rozmowę z nauczycielem podczas trwania lekcji czy innych zajęć oraz w czasie przerw, gdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu.

12. Przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu rodzic/prawny opiekun może wejść do świetlicy szkolnej w celu doprowadzenia dziecka lub odebrania dziecka oczekującego tam po skończonych lekcjach.

13. Po skończonych zajęciach, nauczyciele klas młodszych sprowadzają dzieci do holu głównego, oddają pod opiekę rodziców, a pozostałe dzieci odprowadzają do świetlicy szkolnej.

14. Podczas imprez klasowych i szkolnych z udziałem rodziców nie wymaga się wpisu do "Rejestru wejść obcych osób na teren ZPO w Boronowie".

15. O godz. 15.30 szkoła jest zamykana.

16. Na sygnał dzwonka - pracownik szkoły - otwiera drzwi wejściowe, przekazuje wynajmującemu klucze do szatni oraz wynajmowanego pomieszczenia. Od tej chwili za bezpieczeństwo osób/dzieci i przestrzeganie regulaminu wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń odpowiada wynajmujący. Wynajmujący - w obecności pracownika szkoły - dokonuje również wpisu do "Rejestru wynajmu/użyczenia pomieszczeń". Za szkody materialne spowodowane przez uczestników wynajmujących halę bądź inne pomieszczenia odpowiada wynajmujący.

17. Na zajęcia popołudniowe i treningi uczestnicy przychodzą 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

18. W dniach, w których nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze do budynku szkoły będzie można tylko wejść "na sygnał dzwonka".

19. W godz. 7.30-15.30 do szkoły będzie można wchodzić wejściami:

a) od ulicy Częstochowskiej w godz.: 7.00-8.00

b) od ulicy Częstochowskiej (parking): 7.00-15.30

c) od boisk "Orlik": 7.00-15.30

d) od ulicy Częstochowskiej: w godzinach popołudniowych zgodnie z harmonogramem wynajmu hali sportowej.

20. Rodzice grupy 4-latków przyprowadzają i odbierają dzieci wejściem od strony placu zabaw. Wejście to jest otwierane na sygnał dzwonka.

 Regulamin został wprowadzony zarządzeniem nr 2/2016 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie z dnia 15.01.2016 roku.